ناتلی شعبه سهروردی

نشانی:

خیابان سهروردی شمالی، بالاتر از خیابان آپادانا، نبش خیابان توپچی، شماره 655، قنادی ناتلی

تلفن:

87108

پست الکترونیک:

Sohrevardi@natli.ir

سرپرست:

آقای محسن جعفری
آقای سهیل عظیمیبرچسب ها: قنادی ناتلی سهروردی
natli.ir

www.Natli.ir