شعبه پاسداران

نشانی:

خیابان پاسداران، بالاتر از برج سفید، شماره 273، قنادی ناتلی

تلفن:

22781560

پست الکترونیک:

pasdaran@Natli.ir

سرپرست:

آقای سعید ملکی
آقای مهدی یحیی آبادی
برچسب ها: پاسداران قنادی ناتلی
natli.ir

www.Natli.ir