کیک عروسی

این گروه شامل 150 کیک برای جشن عروسی و نامزدی از 50 نفر تا 1000 نفر طراحی شده است، علاوه بر این به دلیل اهمیت عروسی و نامزدی، قنادی ناتلی آمادگی طراحی ساخت کیک‌ها با هر نوع سلیقه‌ای را هم دارد و شما می‌توانید با حضور در واحد سفارشات هر شعبه با نشان دادن و توضیح در مورد طرح پیشنهادی خود و اخذ تایید توسط مشاور خود کیک دلخواه خود را داشته باشید در این گروه کلیه کیک‌ها به همراه وسایل تزئینات و خمیرهای فوندانت و گل‌های طبیعی و مصنوعی و مجسمه‌ها و ماکت‌ها هم به صورت جداگانه قابل انتخاب در واحد سفارشات می‌باشد. کلیه رنگ‌ها و تزئینات قابل تغییر است. ناتلی امکان ارسال و نصب کیک‌های عروسی و نامزدی را نیز برای مشتریان خود گذاشته است که حتماً باید یک هفته قبل جهت سفارش خود با واحد سفارشات هماهنگی‌های لازم را انجام دهید.

محصولات کیک عروسی

کیک سفارشی با فتوکیک BCPH01

کیک سفارشی با فتوکیک

کد: BCPH01    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE01

کیک سفارشی عروسی

کد: WE01    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE02

کیک سفارشی عروسی

کد: WE02    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE03

کیک سفارشی عروسی

کد: WE03    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE05

کیک سفارشی عروسی

کد: WE05    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE06

کیک سفارشی عروسی

کد: WE06    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE07

کیک سفارشی عروسی

کد: WE07    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE08

کیک سفارشی عروسی

کد: WE08    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE09

کیک سفارشی عروسی

کد: WE09    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE10

کیک سفارشی عروسی

کد: WE10    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE12

کیک سفارشی عروسی

کد: WE12    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE13

کیک سفارشی عروسی

کد: WE13    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE14

کیک سفارشی عروسی

کد: WE14    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE15

کیک سفارشی عروسی

کد: WE15    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE16

کیک سفارشی عروسی

کد: WE16    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE17

کیک سفارشی عروسی

کد: WE17    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE18

کیک سفارشی عروسی

کد: WE18    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE19

کیک سفارشی عروسی

کد: WE19    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE20

کیک سفارشی عروسی

کد: WE20    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE21

کیک سفارشی عروسی

کد: WE21    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE22

کیک سفارشی عروسی

کد: WE22    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE24

کیک سفارشی عروسی

کد: WE24    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE25

کیک سفارشی عروسی

کد: WE25    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE26

کیک سفارشی عروسی

کد: WE26    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE27

کیک سفارشی عروسی

کد: WE27    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE28

کیک سفارشی عروسی

کد: WE28    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE29

کیک سفارشی عروسی

کد: WE29    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE30

کیک سفارشی عروسی

کد: WE30    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE31

کیک سفارشی عروسی

کد: WE31    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE32

کیک سفارشی عروسی

کد: WE32    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE33

کیک سفارشی عروسی

کد: WE33    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE34

کیک سفارشی عروسی

کد: WE34    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE35

کیک سفارشی عروسی

کد: WE35    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE36

کیک سفارشی عروسی

کد: WE36    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE37

کیک سفارشی عروسی

کد: WE37    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE38

کیک سفارشی عروسی

کد: WE38    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE39

کیک سفارشی عروسی

کد: WE39    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE40

کیک سفارشی عروسی

کد: WE40    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE41

کیک سفارشی عروسی

کد: WE41    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE42

کیک سفارشی عروسی

کد: WE42    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE45

کیک سفارشی عروسی

کد: WE45    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE46

کیک سفارشی عروسی

کد: WE46    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE47

کیک سفارشی عروسی

کد: WE47    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE48

کیک سفارشی عروسی

کد: WE48    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE49

کیک سفارشی عروسی

کد: WE49    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE50

کیک سفارشی عروسی

کد: WE50    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE51

کیک سفارشی عروسی

کد: WE51    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE53

کیک سفارشی عروسی

کد: WE53    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE54

کیک سفارشی عروسی

کد: WE54    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE55

کیک سفارشی عروسی

کد: WE55    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE56

کیک سفارشی عروسی

کد: WE56    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE57

کیک سفارشی عروسی

کد: WE57    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE58

کیک سفارشی عروسی

کد: WE58    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE59

کیک سفارشی عروسی

کد: WE59    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE60

کیک سفارشی عروسی

کد: WE60    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE61

کیک سفارشی عروسی

کد: WE61    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE62

کیک سفارشی عروسی

کد: WE62    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE63

کیک سفارشی عروسی

کد: WE63    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB01

کیک سفارشی عروسی

کد: WB01    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB02

کیک سفارشی عروسی

کد: WB02    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB03

کیک سفارشی عروسی

کد: WB03    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB05

کیک سفارشی عروسی

کد: WB05    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB09

کیک سفارشی عروسی

کد: WB09    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB10

کیک سفارشی عروسی

کد: WB10    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB11

کیک سفارشی عروسی

کد: WB11    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB12

کیک سفارشی عروسی

کد: WB12    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB13

کیک سفارشی عروسی

کد: WB13    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB14

کیک سفارشی عروسی

کد: WB14    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB15

کیک سفارشی عروسی

کد: WB15    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB16

کیک سفارشی عروسی

کد: WB16    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB17

کیک سفارشی عروسی

کد: WB17    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB18

کیک سفارشی عروسی

کد: WB18    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB19

کیک سفارشی عروسی

کد: WB19    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WA03

کیک سفارشی عروسی

کد: WA03    قیمت:550,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WA04

کیک سفارشی عروسی

کد: WA04    قیمت:550,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WA06

کیک سفارشی عروسی

کد: WA06    قیمت:550,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WA07

کیک سفارشی عروسی

کد: WA07    قیمت:550,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WS01

کیک سفارشی عروسی

کد: WS01    قیمت:1,000,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WS02

کیک سفارشی عروسی

کد: WS02    قیمت:1,000,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WS03

کیک سفارشی عروسی

کد: WS03    قیمت:1,000,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WS04

کیک سفارشی عروسی

کد: WS04    قیمت:1,000,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE52

کیک سفارشی عروسی

کد: WE52    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی غیر ژورنال WCJ01

کیک سفارشی عروسی غیر ژورنال

کد: WCJ01    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی غیر ژورنال WCJ02

کیک سفارشی عروسی غیر ژورنال

کد: WCJ02    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی خامه ای AK01

کیک عروسی خامه ای

کد: AK01    قیمت:350,000 ریال

کیک عروسی خامه ای AK02

کیک عروسی خامه ای

کد: AK02    قیمت:350,000 ریال

کیک عروسی خامه ای AK03

کیک عروسی خامه ای

کد: AK03    قیمت:350,000 ریال

کیک عروسی خامه ای AK04

کیک عروسی خامه ای

کد: AK04    قیمت:350,000 ریال

کیک عروسی خامه ای AK05

کیک عروسی خامه ای

کد: AK05    قیمت:350,000 ریال

کیک عروسی خامه ای AK06

کیک عروسی خامه ای

کد: AK06    قیمت:350,000 ریال

کیک عروسی خامه ای AK07

کیک عروسی خامه ای

کد: AK07    قیمت:350,000 ریال

کیک عروسی خامه ای AK08

کیک عروسی خامه ای

کد: AK08    قیمت:350,000 ریال

کیک عروسی خامه ای AK09

کیک عروسی خامه ای

کد: AK09    قیمت:350,000 ریال

کیک عروسی خامه ای AK10

کیک عروسی خامه ای

کد: AK10    قیمت:350,000 ریال

کیک عروسی خامه ای AK11

کیک عروسی خامه ای

کد: AK11    قیمت:350,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF01

کیک عروسی فوندانت

کد: AF01    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF02

کیک عروسی فوندانت

کد: AF02    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF03

کیک عروسی فوندانت

کد: AF03    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF04

کیک عروسی فوندانت

کد: AF04    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF05

کیک عروسی فوندانت

کد: AF05    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF06

کیک عروسی فوندانت

کد: AF06    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF07

کیک عروسی فوندانت

کد: AF07    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF08

کیک عروسی فوندانت

کد: AF08    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF09

کیک عروسی فوندانت

کد: AF09    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF10

کیک عروسی فوندانت

کد: AF10    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF11

کیک عروسی فوندانت

کد: AF11    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF12

کیک عروسی فوندانت

کد: AF12    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF13

کیک عروسی فوندانت

کد: AF13    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF14

کیک عروسی فوندانت

کد: AF14    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF15

کیک عروسی فوندانت

کد: AF15    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF16

کیک عروسی فوندانت

کد: AF16    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF17

کیک عروسی فوندانت

کد: AF17    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF18

کیک عروسی فوندانت

کد: AF18    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF19

کیک عروسی فوندانت

کد: AF19    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF20

کیک عروسی فوندانت

کد: AF20    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF21

کیک عروسی فوندانت

کد: AF21    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF22

کیک عروسی فوندانت

کد: AF22    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF23

کیک عروسی فوندانت

کد: AF23    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF24

کیک عروسی فوندانت

کد: AF24    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF25

کیک عروسی فوندانت

کد: AF25    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF26

کیک عروسی فوندانت

کد: AF26    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF27

کیک عروسی فوندانت

کد: AF27    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF28

کیک عروسی فوندانت

کد: AF28    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF29

کیک عروسی فوندانت

کد: AF29    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF30

کیک عروسی فوندانت

کد: AF30    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF31

کیک عروسی فوندانت

کد: AF31    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF32

کیک عروسی فوندانت

کد: AF32    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF33

کیک عروسی فوندانت

کد: AF33    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF34

کیک عروسی فوندانت

کد: AF34    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF35

کیک عروسی فوندانت

کد: AF35    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF36

کیک عروسی فوندانت

کد: AF36    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF37

کیک عروسی فوندانت

کد: AF37    قیمت:450,000 ریال

کیک عروسی فوندانت AF38

کیک عروسی فوندانت

کد: AF38    قیمت:450,000 ریال

برچسب ها: قنادی ناتلی شیرینی کیک دسر محصولات محصولات ناتلی کیک عروسی
natli.ir

www.Natli.ir