کیک عروسی

این گروه شامل 150 کیک برای جشن عروسی و نامزدی از 50 نفر تا 1000 نفر طراحی شده است، علاوه بر این به دلیل اهمیت عروسی و نامزدی، قنادی ناتلی آمادگی طراحی ساخت کیک‌ها با هر نوع سلیقه‌ای را هم دارد و شما می‌توانید با حضور در واحد سفارشات هر شعبه با نشان دادن و توضیح در مورد طرح پیشنهادی خود و اخذ تایید توسط مشاور خود کیک دلخواه خود را داشته باشید در این گروه کلیه کیک‌ها به همراه وسایل تزئینات و خمیرهای فوندانت و گل‌های طبیعی و مصنوعی و مجسمه‌ها و ماکت‌ها هم به صورت جداگانه قابل انتخاب در واحد سفارشات می‌باشد. کلیه رنگ‌ها و تزئینات قابل تغییر است. ناتلی امکان ارسال و نصب کیک‌های عروسی و نامزدی را نیز برای مشتریان خود گذاشته است که حتماً باید یک هفته قبل جهت سفارش خود با واحد سفارشات هماهنگی‌های لازم را انجام دهید.

محصولات کیک عروسی

کیک سفارشی با فتوکیک BCPH01

کیک سفارشی با فتوکیک

کد: BCPH01    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE01

کیک سفارشی عروسی

کد: WE01    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE02

کیک سفارشی عروسی

کد: WE02    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE03

کیک سفارشی عروسی

کد: WE03    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE04

کیک سفارشی عروسی

کد: WE04    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE05

کیک سفارشی عروسی

کد: WE05    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE06

کیک سفارشی عروسی

کد: WE06    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE07

کیک سفارشی عروسی

کد: WE07    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE08

کیک سفارشی عروسی

کد: WE08    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE09

کیک سفارشی عروسی

کد: WE09    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE10

کیک سفارشی عروسی

کد: WE10    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE11

کیک سفارشی عروسی

کد: WE11    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE12

کیک سفارشی عروسی

کد: WE12    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE13

کیک سفارشی عروسی

کد: WE13    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE14

کیک سفارشی عروسی

کد: WE14    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE15

کیک سفارشی عروسی

کد: WE15    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE16

کیک سفارشی عروسی

کد: WE16    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE17

کیک سفارشی عروسی

کد: WE17    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE18

کیک سفارشی عروسی

کد: WE18    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE19

کیک سفارشی عروسی

کد: WE19    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE20

کیک سفارشی عروسی

کد: WE20    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE21

کیک سفارشی عروسی

کد: WE21    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE22

کیک سفارشی عروسی

کد: WE22    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE23

کیک سفارشی عروسی

کد: WE23    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE24

کیک سفارشی عروسی

کد: WE24    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE25

کیک سفارشی عروسی

کد: WE25    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE26

کیک سفارشی عروسی

کد: WE26    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE27

کیک سفارشی عروسی

کد: WE27    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE28

کیک سفارشی عروسی

کد: WE28    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE29

کیک سفارشی عروسی

کد: WE29    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE30

کیک سفارشی عروسی

کد: WE30    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE31

کیک سفارشی عروسی

کد: WE31    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE32

کیک سفارشی عروسی

کد: WE32    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE33

کیک سفارشی عروسی

کد: WE33    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE34

کیک سفارشی عروسی

کد: WE34    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE35

کیک سفارشی عروسی

کد: WE35    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE36

کیک سفارشی عروسی

کد: WE36    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE37

کیک سفارشی عروسی

کد: WE37    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE38

کیک سفارشی عروسی

کد: WE38    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE39

کیک سفارشی عروسی

کد: WE39    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE40

کیک سفارشی عروسی

کد: WE40    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE41

کیک سفارشی عروسی

کد: WE41    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE42

کیک سفارشی عروسی

کد: WE42    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE43

کیک سفارشی عروسی

کد: WE43    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE44

کیک سفارشی عروسی

کد: WE44    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE45

کیک سفارشی عروسی

کد: WE45    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE46

کیک سفارشی عروسی

کد: WE46    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE47

کیک سفارشی عروسی

کد: WE47    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE48

کیک سفارشی عروسی

کد: WE48    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE49

کیک سفارشی عروسی

کد: WE49    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE50

کیک سفارشی عروسی

کد: WE50    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE51

کیک سفارشی عروسی

کد: WE51    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE53

کیک سفارشی عروسی

کد: WE53    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE54

کیک سفارشی عروسی

کد: WE54    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE55

کیک سفارشی عروسی

کد: WE55    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE56

کیک سفارشی عروسی

کد: WE56    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE57

کیک سفارشی عروسی

کد: WE57    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE58

کیک سفارشی عروسی

کد: WE58    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE59

کیک سفارشی عروسی

کد: WE59    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE60

کیک سفارشی عروسی

کد: WE60    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE61

کیک سفارشی عروسی

کد: WE61    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE62

کیک سفارشی عروسی

کد: WE62    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE63

کیک سفارشی عروسی

کد: WE63    قیمت:350,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB01

کیک سفارشی عروسی

کد: WB01    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB02

کیک سفارشی عروسی

کد: WB02    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB03

کیک سفارشی عروسی

کد: WB03    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB04

کیک سفارشی عروسی

کد: WB04    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB05

کیک سفارشی عروسی

کد: WB05    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB06

کیک سفارشی عروسی

کد: WB06    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB07

کیک سفارشی عروسی

کد: WB07    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB09

کیک سفارشی عروسی

کد: WB09    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB10

کیک سفارشی عروسی

کد: WB10    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB11

کیک سفارشی عروسی

کد: WB11    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB12

کیک سفارشی عروسی

کد: WB12    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB13

کیک سفارشی عروسی

کد: WB13    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB14

کیک سفارشی عروسی

کد: WB14    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB15

کیک سفارشی عروسی

کد: WB15    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB16

کیک سفارشی عروسی

کد: WB16    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB17

کیک سفارشی عروسی

کد: WB17    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB18

کیک سفارشی عروسی

کد: WB18    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WB19

کیک سفارشی عروسی

کد: WB19    قیمت:450,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WA01

کیک سفارشی عروسی

کد: WA01    قیمت:550,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WA02

کیک سفارشی عروسی

کد: WA02    قیمت:550,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WA03

کیک سفارشی عروسی

کد: WA03    قیمت:550,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WA04

کیک سفارشی عروسی

کد: WA04    قیمت:550,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WA05

کیک سفارشی عروسی

کد: WA05    قیمت:550,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WA06

کیک سفارشی عروسی

کد: WA06    قیمت:550,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WA07

کیک سفارشی عروسی

کد: WA07    قیمت:550,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WA08

کیک سفارشی عروسی

کد: WA08    قیمت:550,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WS01

کیک سفارشی عروسی

کد: WS01    قیمت:1,000,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WS02

کیک سفارشی عروسی

کد: WS02    قیمت:1,000,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WS03

کیک سفارشی عروسی

کد: WS03    قیمت:1,000,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WS04

کیک سفارشی عروسی

کد: WS04    قیمت:1,000,000 ریال

کیک سفارشی عروسی WE52

کیک سفارشی عروسی

کد: WE52    قیمت:350,000 ریال

برچسب ها: قنادی ناتلی شیرینی کیک دسر محصولات محصولات ناتلی کیک عروسی
natli.ir

www.Natli.ir