کیک های یخچالی فیگور

این گروه شامل 60 تا 70 مدل کیک با اشکال مختلف بوده که سعی شده در اشکال و طراحی کیک‌ها از شخصیت‌های کارتونی روز و اشکالی که به روز هستند استفاده شود و در فواصل زمانی مختلف کلیه این گروه‌ها با محصولات جدید تغییر می‌یابد. تمام مدل‌های این قسمت به طور عادی در کلیه فروشگاه‌ها موجود بوده و در طول هفته از تمام موارد تولید و به فروش می‌رسد. مدل‌های کیتی، مینیون، بارباپاپا، لاک‌پشت نینجا، انگری‌برد، باب اسفنجی، شرک و بت‌‌من در این محصولات موجود است.

محصولات کیک های یخچالی فیگور

کیک فیگور F45

کیک فیگور

کد: F45    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F01

کیک فیگور

کد: F01    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F02

کیک فیگور

کد: F02    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F03

کیک فیگور

کد: F03    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F04

کیک فیگور

کد: F04    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F05

کیک فیگور

کد: F05    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F07

کیک فیگور

کد: F07    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F08

کیک فیگور

کد: F08    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F09

کیک فیگور

کد: F09    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F10

کیک فیگور

کد: F10    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F12

کیک فیگور

کد: F12    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F13

کیک فیگور

کد: F13    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F14

کیک فیگور

کد: F14    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F15

کیک فیگور

کد: F15    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F17

کیک فیگور

کد: F17    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F18

کیک فیگور

کد: F18    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F19

کیک فیگور

کد: F19    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F20

کیک فیگور

کد: F20    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F21

کیک فیگور

کد: F21    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F22

کیک فیگور

کد: F22    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F23

کیک فیگور

کد: F23    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F24

کیک فیگور

کد: F24    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F25

کیک فیگور

کد: F25    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F26

کیک فیگور

کد: F26    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F27

کیک فیگور

کد: F27    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F28

کیک فیگور

کد: F28    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F29

کیک فیگور

کد: F29    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F30

کیک فیگور

کد: F30    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F31

کیک فیگور

کد: F31    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F32

کیک فیگور

کد: F32    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F33

کیک فیگور

کد: F33    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F34

کیک فیگور

کد: F34    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F35

کیک فیگور

کد: F35    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F36

کیک فیگور

کد: F36    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F37

کیک فیگور

کد: F37    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F39

کیک فیگور

کد: F39    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F40

کیک فیگور

کد: F40    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F41

کیک فیگور

کد: F41    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F42

کیک فیگور

کد: F42    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F43

کیک فیگور

کد: F43    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F44

کیک فیگور

کد: F44    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F46

کیک فیگور

کد: F46    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI01

مینی کیک

کد: MI01    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI02

مینی کیک

کد: MI02    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI03

مینی کیک

کد: MI03    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI04

مینی کیک

کد: MI04    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI05

مینی کیک

کد: MI05    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI07

مینی کیک

کد: MI07    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI08

مینی کیک

کد: MI08    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI09

مینی کیک

کد: MI09    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI10

مینی کیک

کد: MI10    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI11

مینی کیک

کد: MI11    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI12

مینی کیک

کد: MI12    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI13

مینی کیک

کد: MI13    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI14

مینی کیک

کد: MI14    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI15

مینی کیک

کد: MI15    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI16

مینی کیک

کد: MI16    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI17

مینی کیک

کد: MI17    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI18

مینی کیک

کد: MI18    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI20

مینی کیک

کد: MI20    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI21

مینی کیک

کد: MI21    قیمت:450,000 ریال

مینی کیک MI22

مینی کیک

کد: MI22    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F65

کیک فیگور

کد: F65    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F66

کیک فیگور

کد: F66    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F67

کیک فیگور

کد: F67    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F68

کیک فیگور

کد: F68    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F69

کیک فیگور

کد: F69    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F70

کیک فیگور

کد: F70    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F71

کیک فیگور

کد: F71    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F72

کیک فیگور

کد: F72    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F73

کیک فیگور

کد: F73    قیمت:450,000 ریال

کیک فیگور F74

کیک فیگور

کد: F74    قیمت:450,000 ریال

برچسب ها: قنادی ناتلی شیرینی کیک دسر محصولات محصولات ناتلی کیک های یخچالی فیگور
natli.ir

www.Natli.ir